Resort

Regulamin ośrodka

 1. Prawo do przebywania na terenie Ośrodka mają jedynie osoby w nim zameldowane, pracownicy oraz dostawcy.
 2. Wejście na teren Ośrodka osób innych niż wymienione w pkt. 1 wymaga każdorazowo zgody personelu administracyjnego.
 3. Pomiędzy godziną 22.00 a 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 4. Podczas ciszy nocnej wejście na teren Ośrodka może być zamknięte.
 5. Zamiar opuszczenia lub wejścia na teren Ośrodka podczas ciszy nocnej każdorazowo powinien zgłaszany być
  w recepcji.
 6. W trakcie ciszy nocnej osoby niepełnoletnie mogą opuszczać teren ośrodka tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna.
 7. Osoby wchodzące na teren Ośrodka po zmroku mogą być wylegitymowane.
 8. Wychodząc z pokoju należy sprawdzić czy okna i drzwi zostały zamknięte. W przypadku trudności technicznych należy poprosić personel Ośrodka o pomoc.
 9. Zabrania się palenia tytoniu oraz wzniecania ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 10. Rozpalenie ogniska wymaga uzyskania zgody recepcji Ośrodka.
 11. Zabrania się używania własnych urządzeń grzewczych w pokojach.
 12. Zabronione jest przebywanie na terenie Ośrodka osób nietrzeźwych zakłócających porządek i spokój innym osobom.
 13. W przypadku wystąpienia pożaru należy niezwłocznie telefonicznie wezwać Straż Pożarną - nr telefonu: 998;
  z telefonu komórkowego: 112 oraz powiadomić personel administracyjny Ośrodka.
 14. Przedmioty wartościowe, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, gotówkę itp. kierownicy grup zorganizowanych mogą przechowywać w depozycie w recepcji Ośrodka.
 15. Za zdarzenia związane z pozostawieniem w pokojach wymienionych w pkt. 14 przedmiotów Ośrodek Wypoczynkowy DUET nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wszelkie usterki techniczne należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji Ośrodka.
 17. Osoby zameldowane ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczone lub zdewastowane mienie udostępnione do używania.
 18. Osoby indywidualne przybywające na pobyt w ośrodku mają obowiązek natychmiastowego zameldowania się
  w recepcji wypełniając kartę meldunkową.
 19. Korzystanie z boisk odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do recepcji. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 20. Korzystanie z sal lekcyjnych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do recepcji i pobraniu klucza do danej sali. Wychowawca grupy lub osoba indywidualna korzystająca z sali bierze odpowiedzialność za stan wszystkich urządzeń w niej się znajdujących. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 21. Korzystanie z placu zabaw przez osoby niepełnoletnie może odbywać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 22. Uprasza się o utrzymanie porządku i nie zaśmiecanie terenu Ośrodka i okolicy.

Właściciel, Maciej Niegolewski

Visit us on...

© 2021 - Holiday Resort "DUET" | ul. Wydmowa 6. 76-156 Dąbki, Reception: +48 94 314 81 23

Made by: avangardo.ue

Booking request *

Submit form

* Booking is on request.
Our employee will contact you to confirm and finish reservation process.

X